Zarząd

 

ZARZĄD

 


Jan Piszak
Prezes
Andrzej Kukurba
Wiceprezes

 

 
 

 

 

 

 

STATUT
Stowarzyszenia Przemyski Konwent Społeczno-Gospodarczy
Rozdział I

Nazwa, godło, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia.

§ 1.

1.    Stowarzyszenie nosi nazwę Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy, w skrócie Przemyski Konwent,  w dalszej treści Statutu zwany Stowarzyszeniem
2.    Stowarzyszenie Przemyski Konwent Społeczno - Gospodarczy posiada osobowość prawną,  działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr20,poz.104 z późniejszymi zmianami, oraz niniejszego Statutu
3.    Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
4.    W kontaktach zagranicznych stowarzyszenie może się posługiwać swoja nazwą przetłumaczona na języki obce

§ 2.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz za jej granicami.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przemyśl.

§ 4.    
1. Stowarzyszenie ma prawo używać własnego logo i pieczęci, oraz odznaki członkowskiej.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji, według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 5.

1.    Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków
2.    Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
3.    Zatrudniony pracownik może być członkiem Stowarzyszenia.

§ 6.

Skreślony

§ 7.

1.    Stowarzyszenie może być członkiem  krajowych i międzynarodowych organizacji pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe stowarzyszenia..
2.    Stowarzyszenie może nawiązywać współpracę z organizacjami o podobnych celach, istniejących w kraju i za jego granicami.


§ 8.

1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji swoich celów statutowych jednostki   
organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.
2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz zatwierdzenia    
jej regulaminu decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cel i środki działania.

§ 9.

Celem Stowarzyszenia :
1)    prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
2)    Prowadzenie działalności mającej na celu pomoc, wspólne działania  oraz reprezentowanie interesów  stowarzyszeń regionu przemyskiego,
3)    odgrywanie roli forum wymiany myśli, doświadczeń i opinii,
4)    promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy; wspieranie doskonalenia zawodowego i przekwalifikowywania się do nowego zawodu;
5)    prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami, organizacjami polonijnymi;
6)    wspieranie inicjatyw lokalnych,
7)    nawiązywanie krajowej i międzynarodowej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, organizacjami i instytucjami społeczno- gospodarczo –kulturalnymi;
8)    upowszechnianie dorobku gospodarczego,  kulturalno-społecznego, edukacji i tradycji;
9)    podejmowanie działań zmierzających do zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, mniejszościami narodowymi oraz  społecznością poza granicami RP, a szczególnie pomiędzy starszym i młodym pokoleniem,
10)    prezentowanie  oraz organizowanie spotkań promujących wybitne osobowości regionu, kraju oraz państw przygranicznych,
11)    wspieranie działalności charytatywnej i działań na rzecz szerokorozumianej profilaktyki.

§ 10.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1)    organizowanie regularnych spotkań i publiczną promocję celów Stowarzyszenia,
2)    organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów oraz forum wymiany myśli i poglądów
3)    podejmowanie działań oraz organizowanie misji na rzecz wymiany gospodarczej, oświatowo- kulturalnej -  międzyregionalnej, krajowej i poza granicami RP.
4)    ułatwianie dostępu do obowiązującego prawa i fachowej literatury,
5)    prowadzenie, propagowanie i wspieranie działalności wydawniczej w zakresie publikacji specjalistycznej,
6)    organizowanie spotkań promujących wybitne osobowości regionu, kraju oraz państw przygranicznych współudział w akcja charytatywnych;
7)    podejmowanie inicjatyw na rzecz integracji międzypokoleniowej, europejskiej oraz światowej.
8)    realizowanie projektów edukacyjnych, zajęć terapeutyczno- resocjalizacyjnych,
9)    organizowanie  międzynarodowej  wymiany solistów i zespołów artystycznych.
10)    podejmowanie innych działań w interesie członków Stowarzyszenia.

§ 11.

Sposobami realizacyjnymi służącymi osiąganiu celów statutowych będą między innymi:
1)    Organizowanie zebrań, wykładów, odczytów, sesji, spotkań, wystaw oraz konkursów
2)    Badanie rynku i opinii publicznej.
3)    Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i inicjatyw twórczych
4)    Kształcenie ustawiczne młodzieży i dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane.
5)    Misje gospodarcze, oświatowo - kulturalne w kraju i poza jego granicami
6)    Współpraca z organizacjami polonijnymi
7)    Stworzenie i prowadzenie własnej bazy  hotelowo-dydaktyczno-wypoczynkowej
8)    Powołanie spółdzielni handlowo-usługowo-produkcyjnej,
9)    Stworzenie kasy pożyczkowej dla członków i sympatyków
10)    Prowadzenie „ Transgranicznego Instytutu Kształcenia Ustawicznego”

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki przepisy wspólne dla Stowarzyszenia i jednostek terenowych.

§ 12.

1.    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2.    Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
•    zwyczajnych
•    wspierających
•    honorowych
1.    Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym

Członkowie zwyczajni

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Przemyski Konwent Społeczno Gospodarczy  
może być każdy pełnoletni obywatel RP, posiadająca pełną zdolność do czynności   
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia  
i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.
2. Członkiem stowarzyszenia może być osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego i  
zamieszkała poza granicami RP.
3. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego następuje w oparciu o uchwałę  Zarządu
Stowarzyszenia na podstawie wypełnionej deklaracji.
4. Członek stowarzyszenie nie może wykorzystywać loga, nazwy Przemyskiego Konwentu do
celów prywatnych.

§ 14.

Członek zwyczajny ma prawo:
1. udziału w zebraniach  z głosem decydującym,
2. czynnego i biernego udziału w wyborze władz Stowarzyszenia,
3. udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami jego władz,
4. noszenia odznaki Stowarzyszenia,
5. wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

§ 15.

Członek zwyczajny ma obowiązek:
1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia
2. brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3. regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w Statucie, regulaminach i  
uchwałach powziętych przez władze Stowarzyszenia,
4. propagować idee i cele Stowarzyszenia.

§ 16.

1. Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek: wystąpienia lub wykluczenia.
2. Wystąpienie członka ze stowarzyszenia następuje w przypadku pisemnej rezygnacji   
członka złożonej  do Zarządu.
3. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia występuje w przypadku:
a)    nieprzestrzegania postanowień Statutu,
b)    niepłacenie składek członkowskich przez okres 12 miesięcy
c)    prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia
4. O utracie statusu członka Stowarzyszenia decyduje Zarząd Stowarzyszenia w uchwale  
podjętej w co najmnie2/3 składu, po uprzednim wezwaniu członka do przestrzegania
postanowień niniejszego Statutu lub uregulowania zaległych składek. Od decyzji o
skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania się do Ogólnego Zgromadzenia w  
terminie dwóch tygodni od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia.
5. Wystąpienie, wykluczenie oraz śmierć członka powodują wykreślenie go z rejestru
członków Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający

§ 17.

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2.    Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.
.
§ 18.

1.    Status członka wspierającego nadaje Zarząd Stowarzyszenia po zapoznaniu się z charakterem i rodzajem działalności zainteresowanego.
2.    Wysokość składki członka wspierającego reguluje uchwała Zarządu.

§ 19.

Członek wspierający ma prawo do:
1.    promowania Stowarzyszenia w środowiskach swojego działania
2.    eksponowania znaku Stowarzyszenia na widocznym miejscu w swojej siedzibie,
3.    wnoszenia postulatów i wniosków do organów Stowarzyszenia oraz uczestniczenia z głosem doradczym w Ogólnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia.
4.    preferencyjnego udziału we wszelkich działaniach Konwentu,
5.    zostania udziałowcem, partnerem, lub samodzielnym realizatorem działań gospodarczych  Konwentu, zgodnie z decyzjami Zarządu

Członkowie honorowi

§ 20.

Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna i prawna, która bezpośrednio lub pośrednio wniosła znaczący wkład w realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 21.

Członkostwo honorowe nadaje Zgromadzenie Ogólne na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.


§ 22.

Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia.

§ 23.

Organami Stowarzyszenia są:
a/ Ogólne Zgromadzenie Członków
b/ Zarząd Stowarzyszenia
c/ Komisja Rewizyjna

1.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu   tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Ogólnego Zgromadzenia
2.    W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji na skutek ustąpienia ,odwołania lub śmierci ,zwolnione miejsce powołuje zajmuje osoba ,która w ostatnich wyborach do danego organu Stowarzyszenia uzyskała w kolejności największą ilość głosów ,a w przypadku gdy ta osoba nie wyrazi zgody ,miejsce to zajmuje kolejna osoba.   
3.    Jeżeli niemożliwe jest uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trybie określonym w ustępie 2 ,uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji ,której dokonują w drodze uchwały pozostali  członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu .Prawo kooptacji nie dotyczy osoby pełniącą funkcję Prezesa Zarządu ,a ponadto w trybie kooptacji powołać można nie więcej niż połowę składu organu.                            
4.    Poza wypadkami określonymi w ust. 2 i 3 uzupełnienie składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej  następuje w drodze wyborów uzupełniających na Nadzwyczajnym Ogólnym Zgromadzeniu Członków.                                                       
5.    Uchwały organów Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów.                                                                                                                                                                   

Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 24.

1.    Ogólne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2.    Ogólne Zgromadzenia są zwyczajne (sprawozdawcze, sprawozdawczo-wyborcze) i nadzwyczajne.
3.    Ogólne Zgromadzenia zwyczajne - sprawozdawcze odbywają się raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata  - nie później niż w ostatnim kwartale upływającej kadencji.
4.    Ogólne Zgromadzenie Członków zwołuje się w dwóch terminach .Drugi termin wyznacza się na 30 minut po upływie planowanego rozpoczęcia Zgromadzenia w pierwszym terminie .
5.    Ogólne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie ,jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50 %  + 1  członków zwyczajnych .Ogólne  Zgromadzenie w drugim terminie jest ważne bez względu na ilość uczestniczących w nim członków.

§ 25.

Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być zwołane:

1.    Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia
2.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej
3.    Na pisemne żądanie 1/2 ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia, z podaniem proponowanego porządku obrad Ogólnego Zgromadzenia.
4.    Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku do Zarządu.
5.    Nadzwyczajne Ogólne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 26.

1.    Ogólne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2.    Zawiadomienie o zwołaniu Ogólnego Zgromadzenia zostaje dostarczone wszystkim członkom Stowarzyszenia na piśmie za pośrednictwem poczty oraz ogłoszone w widocznym miejscu
w lokalu Stowarzyszenia.

§ 27.

Do kompetencji Ogólnego Zgromadzenia należą:
1.    zmiany Statutu,
2.    nadanie godności członka honorowego,
3.    wyrażenie zgody na podjęcie przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.
4.    podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia , sposobu przeprowadzenia likwidacji i przekazu majątku,
5.    wybór Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
6.    zatwierdzanie programu działalności oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności organów Stowarzyszenia,  
7.    zatwierdzenie corocznych sprawozdań finansowych ,przyjmowanie propozycji finansowych na rok następny,
8.    rozstrzyganie w sprawach odwołań członków od decyzji Zarządu,
9.    podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał o udzielaniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
10.     uchwalanie organizacyjnych zmiana regulaminu Ogólnego ,
11.     Ustalanie znaków organizacyjnych i godła Stowarzyszenia.Zarząd Stowarzyszenia

§ 28.

1.  Zarząd składa się z 2 - 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Zarząd obraduje na posiedzeniach, które Prezes zwołuje w razie potrzeby [jednak nie     
rzadziej niż raz na kwartał]. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ustala regulamin swoich prac, oraz zakres obowiązków  
każdego z członków ,jak również-na wniosek Prezesa –wybiera ze swego grona  
Wiceprezesa, Sekretarza
4. Członek Zarządu [w tym Prezes] może być wykluczony z Zarządu w przypadku:                             
- nie wykonywania obowiązków określonych regulaminem prac Zarządu
- nieprzestrzegania postanowień Statutu
- działalności na szkodę Stowarzyszenia
- trzykrotnej nieobecności na Zarządzie bez usprawiedliwienia                                                                            
5. Wykluczenia dokonuje Zarząd na wniosek:                                       
- co najmniej dwóch członków-w przypadku wykluczenia Prezesa     
- Prezesa w przypadku wykluczenia innego członka Zarządu         
6. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu o osobę pełniącą funkcję Prezesa, do czasu   
wyboru nowego Prezesa jego obowiązki i uprawnienia przejmuje Wiceprezes wybrany
przez Zarząd. Posiedzenie Zarządu w sprawie tego wyboru może być zwołane przez
Wiceprezesa lub Sekretarza.

§ 29.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1.    kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
2.    tworzenie jednostek organizacyjnych,
3.    reprezentowanie Stowarzyszenia,
4.    zwoływanie Ogólnego Zgromadzenia ,
5.    opracowywanie strategii rozwoju Stowarzyszenia,
6.    przyjmowanie nowych członków - zwyczajnych i wspierających oraz podejmowanie decyzji o ich skreśleniu zgodnie z postanowieniami par. 16 niniejszego Statutu ,
7.    opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia i zatwierdzanie tych, które nie są zastrzeżone do właściwości Ogólnego Zgromadzenia,
8.    opracowanie rocznych planów pracy, preliminarzy dochodów i wydatków, sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności statutowej,
9.    nabywanie i zbywanie nieruchomości,
10.    rozstrzyganie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia ,
11.     podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych  Stowarzyszeń i organizacji
12.    składanie na dorocznym Ogólnym Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności
13.    prowadzenie innych spraw zleconych na podstawie niniejszego Statutu .

Komisja Rewizyjna.

§ 30.

1.    Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego.   
2.    Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, które Przewodniczący zwołuje w razie potrzeby lub na pisemny wniosek innego członka Komisji .Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane .                             
3.    Na pierwszym posiedzeniu Komisja ustala regulamin swoich prac oraz zakres obowiązków każdego z członków ,jak również wybiera ze swego grona Przewodniczącego.  
4.    Członkowie Zarządu nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.§ 31.

1.    Komisja Rewizyjna kontroluje - co najmniej raz na rok - całokształt działalności Zarządu Stowarzyszenia pod względem gospodarności i zgodności z przepisami. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień.
2.    Komisja Rewizyjna ma obowiązek składania Ogólnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności wraz z wnioskami w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia.

§ 32.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
•    wpisowe i składki członkowskie,
•    przychody z rzeczy ruchomych, nieruchomości oraz praw dających przychody,
•    wpływy z działalności gospodarczej ,
•    zapisy, darowizny, subwencje i spadki,
•    inne wpływy i dochody,
•    składki i zbiórki publiczne organizowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa .
2. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele statutowe
w  tym na cele kultu religijnego bądź na inne cele charytatywne.

§ 33.

1.    Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd poprzez uchwały z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do decyzji Ogólnego Zgromadzenia.
2.    Wpisowe i składki nie podlegają zwrotowi

Rozdział VI

Reprezentacja.

§ 34.

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Stowarzyszenia są uprawnieni są dwaj członkowie  Zarządu działający łącznie w tym Prezes i Wiceprezes lub Sekretarz.       

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiana statutu.

§ 35.

1.    Podejmując uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia, Ogólne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną i decyduje o majątku.
2.    Komisja likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania likwidacji w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim.

§ 36.

1.    Uchwała Ogólnego Zgromadzenia członków w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia wymaga większości  ( 50 % + 1 ) głosów . Przepis ust. 4 i 5 par. 22 stosuje się odpowiednio .
2.    Majątek po zlikwidowanym Stowarzyszeniu przeznacza się na cele określone w uchwale likwidacyjnej.